Meddőteljesítmény-szabályozó - műszaki webáruház
ENERGIAELOSZTÁS AUTOMATIZÁLÁS SZERELÉSI ANYAG KAPCSOLÓK,DUGALJAK KÁBEL VEZETÉK SZERSZÁM, MŰSZER VILÁGÍTÁSTECHNIKA HÁZ ÉS KERT

Webáruház


Meddőteljesítmény-szabályozó

Gyorskereső


Alkatrész kereső:

műszaki webáruház Keresés
Részletes keresés

Az 10 utolsó keresés:

ale, papillon pre ls, utp kábel szigetszen, legrand kismegsz 2p, ls15, 30 ma and 1=1, lux 4719, 858, p135s, vcd0

Gyártók


Villamossági márkák

CímkékHírek


Katalógusok

Szeretnéd már lecserélni a villanykapcsolókat?

Megjött a tél!

Vörös péntek műszaki termékekre

Házhozszállítás

Kapcsolat

Garancia


 

 

 

Meddőteljesítmény-szabályozó

 

218.647+ÁFA
jellemzői...
144 X 144 mm
Minimális rendelhető egység: 1
cikkszáma: TFJA-08 TFJA-08 144 × 144 mm 4×20 18+1 (fix) -25°C..+99°C 0,02A-5,5 A 5/5A...5000/5A 135 mm 1030 g Opcionálisan rendelhető kommunikációs port:  TFJA-08-RS485  (csak TFJA-08-hoz)   Olyan Hi-Tech mik­ro­pro­cesszor ala­pú tel­je­sít­mény-sza­bály­zók, me­lyek di­gi­tá­lis LCD ki­jel­ző­vel ren­del­kez­nek és 7 vagy 12 db kon­den­zá­tor­te­lep mű­köd­te­té­sét vég­zik. Ezek a sza­bály­zók mind­há­rom fá­zis­ban mé­rik a há­ló­zat pa­ra­mé­te­reit és esze­rint tör­té­nik a beavat­ko­zás. Au­to­ma­ta üzem­mód­ban a fo­ko­za­tok be­kap­csolt ál­la­po­tá­ról, a tel­jes tel­je­sít­mény­té­nye­ző ér­té­ké­ről és jel­le­gé­ről kap­ha­tunk tá­jé­koz­ta­tást. Ké­zi üzem­mód­ban le­he­tő­ség van a fá­zi­son­kén­ti tel­je­sít­mény­té­nye­ző, mind­há­rom fá­zis ára­má­nak és fe­szült­sé­gé­nek ill. ezek fel­har­mo­ni­kus tar­tal­má­nak mé­ré­sé­re;  há­ló­zat ha­tá­sos, ka­pa­ci­tív- és in­duk­tív med­dő ener­giá­já­nak mé­ré­sé­re és ki­jel­zé­sé­re, va­la­mint az egyes fo­ko­za­tok fel­hasz­ná­ló ál­ta­li be- és ki­kap­cso­lá­sá­ra is. A sza­bály­zó au­to­ma­ta üzem­mód­ban a kon­den­zá­tor­te­le­pek be- és ki­kap­cso­lá­sát a szük­sé­ges kon­den­zá­tor­tel­je­sít­mény és a beál­lí­tott pa­ra­mé­te­rek alap­ján vég­zi. A sza­bá­lyo­zá­si fo­lya­mat egy komp­lex al­go­rit­mus alap­ján kap­csol­ja be és ki az egyes fo­ko­za­to­kat a beál­lí­tott kí­vánt tel­je­sít­mény­té­nye­ző ér­té­ke és jel­le­ge alap­ján, a kon­den­zá­tor­te­le­pek és eze­ket kap­cso­ló kontaktorok élet­tar­ta­má­nak ma­xi­má­lis megőr­zé­se mel­lett. A ké­szü­lék ren­del­ke­zik egy po­ten­ciál­füg­get­len riasz­tás­ki­me­net­tel, mely az elő­la­pon ta­lál­ha­tó gom­bok se­gít­sé­gé­vel prog­ra­moz­ha­tó. A hű­tés ki­me­net a te­le­pek
Tovább...


Értékelés: (0 szavazat) Szólj hozzá!Kosárba teszem ezt a terméket


 

228.031+ÁFA
jellemzői...
144×144mm
Minimális rendelhető egység: 1
cikkszáma: TFJA-02 TERMÉKLEÍRÁS TFJA-02 144 × 144 mm 2×16 12+1(fix) -25°C..+99°C 0,02A-5,5 A 5/5A...5000/5A 135 mm 1050g Olyan Hi-Tech mikroprocesszor alapú teljesítmény-szabályzók, melyek digitális LCD kijelzővel rendelkeznek és 7 vagy 12 db kondenzátortelep kezelését végzik. Ezek a szabályzók csak egy fázisban mérik a hálózat paramétereit és eszerint történik a beavatkozás. A teljesítmény tényező és jellege, a fázis feszültség-és áram, a feszültség harmonikusok mellett a kondenzátorok hőmérséklete és a bekapcsolt fokozatok száma is megjeleníthető a kijelzőn. Kézi üzemmódban lehetőség van az egyes fokozatok felhasználó általi vezérlésére. A tesztelési folyamat során a csatlakoztatott fokozatokat és ezekre eső meddőteljesítményt automatikusan határozzák meg. A szabályzó automatikus üzemmódban a kondenzátor telepek be- és ki kapcsolását a szükséges kondenzátor teljesítmény és a beállított paraméterek alapján végzi. A szabályozási folyamat egy komplex algoritmus alapján kapcsolja be és ki az egyes fokozatokat a beállított kívánt teljesítmény tényező értéke és jellege alapján, a kondenzátor telepek és az ezeket kapcsoló kontaktorok élet tartamának maximális megőrzése mellett. A készülék rendelkezik egy potenciál független riasztás kimenettel, mely az előlapon található gombok segítségével programozható. A hűtés kimenet a telepek hőmérséklet emelkedésekor válik aktívvá a beállított és a készülék memóriájában tárolt határ érték szerint. A riasztás kimenet aktív állapotát az előlapon elhelyezett Led fény jelzése mutatja.   Fő funkciók 
• állítható teljesítménytényező érték 0,8 induktív és 1,0 kapacitív között; 
• automata és kézi üzemmód; 
• pontos kezdeti kondenzátorteljesítmény-meghatározás; 
• automatikus áramhatárérték (C/k) beállítás; 
• automatikus polaritásfelismerés az áramváltó csatlakozókapcsain; 
• állítható feszültségnövekedési- és túlmelegedésvédelmi határ; 
• riasztás alul- és túlkompenzálás esetén; 
• riasztás áramhiány ill. magas feszültség felharomikus tartomány esetén; 
• állítható kondenzátor ki- és bekapcsolási idő; 
• teljesítménytényező, fázisfeszültség- és áram, frekvencia, hőmérséklet,
Tovább...


Értékelés: (0 szavazat) Szólj hozzá!Kosárba teszem ezt a terméket


 

143.665+ÁFA
jellemzői...
144×144mm
Minimális rendelhető egység: 1
cikkszáma: TFJA-05 TERMÉKLEÍRÁS TFJA-05 144 × 144 mm 3×7 5+1(fix) -25°C..+99°C 0,02A-5,5 A 5/5A...5000/5A 92 mm 1000g Ezek a készülékek olyan mikroprocesszor alapú szabályzók amelyek LED kijelzővel rendelkeznek és 5 illetve 7 kondenzátor csoport vezérlésére alkalmasak. Csak egy fázisban mérik a hálózat paramétereit és eszerint történik a beavatkozás. A kondenzátorok ki ill. bekapcsolásának végrehajtása összhangban van a már korábban meghatározott teljes meddőteljesítménnyel és a mért kondenzátor teljesítményekkel. Kézi üzemmódban lehetőség van az egyes fokozatok felhasználó általi be- és kikapcsolására. A szabályzók egy komplex kondenzátor mérési és teljesítmény meghatározási algoritmus alapján kapcsolják az egyes fokozatokat a beállított kívánt teljesítmény tényező értéke és jellege alapján, a kondenzátor telepek és az ezeket kapcsoló kontaktorok élettartamának maximális megőrzése mellett. A készülék rendelkezik egy potenciál független riasztás kimenettel, mely az előlapon található nyomógombok segítségével állítható be. A riasztás kimenet és az egyes fokozatok bekapcsolt állapotát, a szabályzó üzemmódját, a kijelzett mennyiséget, és a terhelés jellegét az előlapon elhelyezett Ledek fényjelzése mutatja.   Fő funkciók
• állítható teljesítménytényező érték 0,8 és 1,0 között;
• Automata és kézi üzemmód;
• Kondenzátor teljesítmény mérés;
• Automata C/k áramhatárérték beállítás;
• Automata áramirány meghatározás;
• Állítható kondenzátor ki/be kapcsolási idő;
• Fázisfeszültség és teljesítménytényező értékeinek megjelenítése;
• Hibakijelzés Led indikátorok segítségével a kijelzőn. ";


Értékelés: (0 szavazat) Szólj hozzá!Kosárba teszem ezt a terméket


 

143.665+ÁFA
jellemzői...
144×144mm
Minimális rendelhető egység: 1
cikkszáma: TFJA-07 TERMÉKLEÍRÁS TFJA-07 144 × 144 mm 3×7 5 -25°C..+99°C 5/5A...5000/5A 1% 135 mm 1.200g Feszültségmérő bemenet:             L1, N
Mintavételi gyakoriság:                  64 minta / periódus
Árammérő bemenet:                      k, l
Árammérő bemeneti terhelése:       max. 7 A állandó, 20 A / 1 sec.
Érintkező kimenet terhelhetősége:   250 V/5 A AC   A TFJA-07 típusú meddőteljesítmény szabályzó készülék teljesen automatikus működésű és nem tartalmaz beállító gombokat a panelen. Az egy fázisban mért fázis feszültség és -áram alapján történik a beavatkozás. A készülék az öt kondenzátor telepet a mikroprocesszor alapú szabályzási algoritmus alapján kapcsolja a hálózatra, ha a teljesítmény tényező értéke 0,95 alá csökken. A kondenzátortelepek bekapcsolása 14 másodperces, a kikapcsolásuk pedig 5 másodperces idő késleltetéssel történik. Terhelés mentes állapotban vagy minimum terhelésnél, ahol a cos fi értéke a 0,95 - 1 tartományon kívül esik, az első kondenzátor fokozat joker kondenzátorként fog működni. A kegkisebb kondenzátor teljesítményű kondenzátor telepet kell az 1. fokozathoz csatlakoztatni. A teljesítmény tényező értéke az előlapon található 3 digites Led kijelzőről olvasható le. A bekapcsolt fokozatok számáról ill. a teljesítmény tényező induktív/kapacitív jellegéről az előlapon elhelyezett Led indikátorok adnak tájékoztatást. A kondenzátorteljesítménynek az egyes fokozatokra történő elosztása az alábbi táblázat alapján végezhető el.   Kondenzátorkimenetek 1. fokozat 2. fokozat 3. fokozat 4. fokozat 5. fokozat Kondenzátorteljesítmény 1 -1,5 kVAr 2,5 kVAr 5 kVAr 10 kVAr 20 kVAr ";


Értékelés: (0 szavazat) Szólj hozzá!Kosárba teszem ezt a terméket


 

182.180+ÁFA
jellemzői...
144×144mm
Minimális rendelhető egység: 1
cikkszáma: TFJA-01 TERMÉKLEÍRÁS TFJA-01 144 × 144 mm 2×16 7+1(fix) -25°C..+99°C 0,02A-5,5 A 5/5A...5000/5A 135 mm 1000g Olyan Hi-Tech mikroprocesszor alapú teljesítmény-szabályzók, melyek digitális LCD kijelzővel rendelkeznek és 7 vagy 12 db kondenzátortelep kezelését végzik. Ezek a szabályzók csak egy fázisban mérik a hálózat paramétereit és eszerint történik a beavatkozás. A teljesítmény tényező és jellege, a fázis feszültség-és áram, a feszültség harmonikusok mellett a kondenzátorok hőmérséklete és a bekapcsolt fokozatok száma is megjeleníthető a kijelzőn. Kézi üzemmódban lehetőség van az egyes fokozatok felhasználó általi vezérlésére. A tesztelési folyamat során a csatlakoztatott fokozatokat és ezekre eső meddőteljesítményt automatikusan határozzák meg. A szabályzó automatikus üzemmódban a kondenzátor telepek be- és ki kapcsolását a szükséges kondenzátor teljesítmény és a beállított paraméterek alapján végzi. A szabályozási folyamat egy komplex algoritmus alapján kapcsolja be és ki az egyes fokozatokat a beállított kívánt teljesítmény tényező értéke és jellege alapján, a kondenzátor telepek és az ezeket kapcsoló kontaktorok élet tartamának maximális megőrzése mellett. A készülék rendelkezik egy potenciál független riasztás kimenettel, mely az előlapon található gombok segítségével programozható. A hűtés kimenet a telepek hőmérséklet emelkedésekor válik aktívvá a beállított és a készülék memóriájában tárolt határ érték szerint. A riasztás kimenet aktív állapotát az előlapon elhelyezett Led fény jelzése mutatja.   Fő funkciók 
• állítható teljesítménytényező érték 0,8 induktív és 1,0 kapacitív között; 
• automata és kézi üzemmód; 
• pontos kezdeti kondenzátorteljesítmény-meghatározás; 
• automatikus áramhatárérték (C/k) beállítás; 
• automatikus polaritásfelismerés az áramváltó csatlakozókapcsain; 
• állítható feszültségnövekedési- és túlmelegedésvédelmi határ; 
• riasztás alul- és túlkompenzálás esetén; 
• riasztás áramhiány ill. magas feszültség felharomikus tartomány esetén; 
• állítható kondenzátor ki- és bekapcsolási idő; 
• teljesítménytényező, fázisfeszültség- és áram, frekvencia, hőmérséklet,
Tovább...


Értékelés: (0 szavazat) Szólj hozzá!Kosárba teszem ezt a terméket


 

90.355+ÁFA
jellemzői...
96×96mm
Minimális rendelhető egység: 1
cikkszáma: TFJA-06 TERMÉKLEÍRÁS TFJA-06 96 × 96 mm 3×7 7+1(fix) -25°C..+99°C 0,02A-5,5 A 5/5A...5000/5A 135 mm 600g Ezek a készülékek olyan mikroprocesszor alapú szabályzók amelyek LED kijelzővel rendelkeznek és 5 illetve 7 kondenzátor csoport vezérlésére alkalmasak. Csak egy fázisban mérik a hálózat paramétereit és eszerint történik a beavatkozás. A kondenzátorok ki ill. bekapcsolásának végrehajtása összhangban van a már korábban meghatározott teljes meddőteljesítménnyel és a mért kondenzátor teljesítményekkel. Kézi üzemmódban lehetőség van az egyes fokozatok felhasználó általi be- és kikapcsolására. A szabályzók egy komplex kondenzátor mérési és teljesítmény meghatározási algoritmus alapján kapcsolják az egyes fokozatokat a beállított kívánt teljesítmény tényező értéke és jellege alapján, a kondenzátor telepek és az ezeket kapcsoló kontaktorok élettartamának maximális megőrzése mellett. A készülék rendelkezik egy potenciál független riasztás kimenettel, mely az előlapon található nyomógombok segítségével állítható be. A riasztás kimenet és az egyes fokozatok bekapcsolt állapotát, a szabályzó üzemmódját, a kijelzett mennyiséget, és a terhelés jellegét az előlapon elhelyezett Ledek fényjelzése mutatja.   Fő funkciók
• állítható teljesítménytényező érték 0,8 és 1,0 között;
• Automata és kézi üzemmód;
• Kondenzátor teljesítmény mérés;
• Automata C/k áramhatárérték beállítás;
• Automata áramirány meghatározás;
• Állítható kondenzátor ki/be kapcsolási idő;
• Fázisfeszültség és teljesítménytényező értékeinek megjelenítése;
• Hibakijelzés Led indikátorok segítségével a kijelzőn. ";


Értékelés: (0 szavazat) Szólj hozzá!Kosárba teszem ezt a terméket


 

337.493+ÁFA
jellemzői...
144×144mm
Minimális rendelhető egység: 1
cikkszáma: TFJA-04 TERMÉKLEÍRÁS TFJA-04 144 × 144 mm 2×16 12+1(fix) -25°C..+99°C 0,02A-5,5 A 5/5A...5000/5A 135 mm 1030g Olyan Hi-Tech mik­ro­pro­cesszor ala­pú tel­je­sít­mény-sza­bály­zók, me­lyek di­gi­tá­lis LCD ki­jel­ző­vel ren­del­kez­nek és 7 vagy 12 db kon­den­zá­tor­te­lep mű­köd­te­té­sét vég­zik. Ezek a sza­bály­zók mind­há­rom fá­zis­ban mé­rik a há­ló­zat pa­ra­mé­te­reit és esze­rint tör­té­nik a beavat­ko­zás. Au­to­ma­ta üzem­mód­ban a fo­ko­za­tok be­kap­csolt ál­la­po­tá­ról, a tel­jes tel­je­sít­mény­té­nye­ző ér­té­ké­ről és jel­le­gé­ről kap­ha­tunk tá­jé­koz­ta­tást. Ké­zi üzem­mód­ban le­he­tő­ség van a fá­zi­son­kén­ti tel­je­sít­mény­té­nye­ző, mind­há­rom fá­zis ára­má­nak és fe­szült­sé­gé­nek ill. ezek fel­har­mo­ni­kus tar­tal­má­nak mé­ré­sé­re;  há­ló­zat ha­tá­sos, ka­pa­ci­tív- és in­duk­tív med­dő ener­giá­já­nak mé­ré­sé­re és ki­jel­zé­sé­re, va­la­mint az egyes fo­ko­za­tok fel­hasz­ná­ló ál­ta­li be- és ki­kap­cso­lá­sá­ra is. A sza­bály­zó au­to­ma­ta üzem­mód­ban a kon­den­zá­tor­te­le­pek be- és ki­kap­cso­lá­sát a szük­sé­ges kon­den­zá­tor­tel­je­sít­mény és a beál­lí­tott pa­ra­mé­te­rek alap­ján vég­zi. A sza­bá­lyo­zá­si fo­lya­mat egy komp­lex al­go­rit­mus alap­ján kap­csol­ja be és ki az egyes fo­ko­za­to­kat a beál­lí­tott kí­vánt tel­je­sít­mény­té­nye­ző ér­té­ke és jel­le­ge alap­ján, a kon­den­zá­tor­te­le­pek és eze­ket kap­cso­ló kontaktorok élet­tar­ta­má­nak ma­xi­má­lis megőr­zé­se mel­lett. A ké­szü­lék ren­del­ke­zik egy po­ten­ciál­füg­get­len riasz­tás­ki­me­net­tel, mely az elő­la­pon ta­lál­ha­tó gom­bok se­gít­sé­gé­vel prog­ra­moz­ha­tó. A hű­tés ki­me­net a te­le­pek hőmérsékletemelkedésekor vá­lik ak­tív­vá a
Tovább...


Értékelés: (0 szavazat) Szólj hozzá!Kosárba teszem ezt a terméket


 

303.276+ÁFA
jellemzői...
144×144mm
Minimális rendelhető egység: 1
cikkszáma: TFJA-03 TERMÉKLEÍRÁS TFJA-03 144 × 144 mm 2×16 7+1(fix) -25°C..+99°C 0,02A-5,5 A 5/5A...5000/5A 135 mm 1030g Olyan Hi-Tech mik­ro­pro­cesszor ala­pú tel­je­sít­mény-sza­bály­zók, me­lyek di­gi­tá­lis LCD ki­jel­ző­vel ren­del­kez­nek és 7 vagy 12 db kon­den­zá­tor­te­lep mű­köd­te­té­sét vég­zik. Ezek a sza­bály­zók mind­há­rom fá­zis­ban mé­rik a há­ló­zat pa­ra­mé­te­reit és esze­rint tör­té­nik a beavat­ko­zás. Au­to­ma­ta üzem­mód­ban a fo­ko­za­tok be­kap­csolt ál­la­po­tá­ról, a tel­jes tel­je­sít­mény­té­nye­ző ér­té­ké­ről és jel­le­gé­ről kap­ha­tunk tá­jé­koz­ta­tást. Ké­zi üzem­mód­ban le­he­tő­ség van a fá­zi­son­kén­ti tel­je­sít­mény­té­nye­ző, mind­há­rom fá­zis ára­má­nak és fe­szült­sé­gé­nek ill. ezek fel­har­mo­ni­kus tar­tal­má­nak mé­ré­sé­re;  há­ló­zat ha­tá­sos, ka­pa­ci­tív- és in­duk­tív med­dő ener­giá­já­nak mé­ré­sé­re és ki­jel­zé­sé­re, va­la­mint az egyes fo­ko­za­tok fel­hasz­ná­ló ál­ta­li be- és ki­kap­cso­lá­sá­ra is. A sza­bály­zó au­to­ma­ta üzem­mód­ban a kon­den­zá­tor­te­le­pek be- és ki­kap­cso­lá­sát a szük­sé­ges kon­den­zá­tor­tel­je­sít­mény és a beál­lí­tott pa­ra­mé­te­rek alap­ján vég­zi. A sza­bá­lyo­zá­si fo­lya­mat egy komp­lex al­go­rit­mus alap­ján kap­csol­ja be és ki az egyes fo­ko­za­to­kat a beál­lí­tott kí­vánt tel­je­sít­mény­té­nye­ző ér­té­ke és jel­le­ge alap­ján, a kon­den­zá­tor­te­le­pek és eze­ket kap­cso­ló kontaktorok élet­tar­ta­má­nak ma­xi­má­lis megőr­zé­se mel­lett. A ké­szü­lék ren­del­ke­zik egy po­ten­ciál­füg­get­len riasz­tás­ki­me­net­tel, mely az elő­la­pon ta­lál­ha­tó gom­bok se­gít­sé­gé­vel prog­ra­moz­ha­tó. A hű­tés ki­me­net a te­le­pek hőmérsékletemelkedésekor vá­lik ak­tív­vá a
Tovább...


Értékelés: (0 szavazat) Szólj hozzá!Kosárba teszem ezt a terméket


 

52.254+ÁFA
jellemzői...
USB-RS485
Minimális rendelhető egység: 1
cikkszáma: TFJA-08-RS485 TERMÉKLEÍRÁS TFJA-08 144 × 144 mm 4×20 18+1 (fix) -25°C..+99°C 0,02A-5,5 A 5/5A...5000/5A 135 mm 1030 g Opcionálisan rendelhető kommunikációs port:  TFJA-08-RS485  (csak TFJA-08-hoz)   Olyan Hi-Tech mik­ro­pro­cesszor ala­pú tel­je­sít­mény-sza­bály­zók, me­lyek di­gi­tá­lis LCD ki­jel­ző­vel ren­del­kez­nek és 7 vagy 12 db kon­den­zá­tor­te­lep mű­köd­te­té­sét vég­zik. Ezek a sza­bály­zók mind­há­rom fá­zis­ban mé­rik a há­ló­zat pa­ra­mé­te­reit és esze­rint tör­té­nik a beavat­ko­zás. Au­to­ma­ta üzem­mód­ban a fo­ko­za­tok be­kap­csolt ál­la­po­tá­ról, a tel­jes tel­je­sít­mény­té­nye­ző ér­té­ké­ről és jel­le­gé­ről kap­ha­tunk tá­jé­koz­ta­tást. Ké­zi üzem­mód­ban le­he­tő­ség van a fá­zi­son­kén­ti tel­je­sít­mény­té­nye­ző, mind­há­rom fá­zis ára­má­nak és fe­szült­sé­gé­nek ill. ezek fel­har­mo­ni­kus tar­tal­má­nak mé­ré­sé­re;  há­ló­zat ha­tá­sos, ka­pa­ci­tív- és in­duk­tív med­dő ener­giá­já­nak mé­ré­sé­re és ki­jel­zé­sé­re, va­la­mint az egyes fo­ko­za­tok fel­hasz­ná­ló ál­ta­li be- és ki­kap­cso­lá­sá­ra is. A sza­bály­zó au­to­ma­ta üzem­mód­ban a kon­den­zá­tor­te­le­pek be- és ki­kap­cso­lá­sát a szük­sé­ges kon­den­zá­tor­tel­je­sít­mény és a beál­lí­tott pa­ra­mé­te­rek alap­ján vég­zi. A sza­bá­lyo­zá­si fo­lya­mat egy komp­lex al­go­rit­mus alap­ján kap­csol­ja be és ki az egyes fo­ko­za­to­kat a beál­lí­tott kí­vánt tel­je­sít­mény­té­nye­ző ér­té­ke és jel­le­ge alap­ján, a kon­den­zá­tor­te­le­pek és eze­ket kap­cso­ló kontaktorok élet­tar­ta­má­nak ma­xi­má­lis megőr­zé­se mel­lett. A ké­szü­lék ren­del­ke­zik egy po­ten­ciál­füg­get­len riasz­tás­ki­me­net­tel, mely az elő­la­pon ta­lál­ha­tó gom­bok se­gít­sé­gé­vel prog­ra­moz­ha­tó. A hű­tés ki­me­net a te­le­pek
Tovább...


Értékelés: (0 szavazat) Szólj hozzá!Kosárba teszem ezt a terméket


 

64.187+ÁFA
jellemzői...
Vezérlő HY típusú kapacitás kondenzátorokhoz (12 kimenet), Névleges működési feszültség: 230/400V, Frekvencia: 45-65Hz, Szigetelési feszültség: 690V, Maximális feszültség terhelés: 6kV /perc, Mérési tartomány: 0-9999 kVA, Hibatartományok: -feszültség: +/- 1%, -áramerősség: +/- 1%, -kapacitás együttható: +/- 2%, Működési hőmérséklet: -10/+55°C, Páratartalom: 30-60%, Kijelző: digitális számlap (4 számmal), Érzékenység: 20mA, Kivezetés: 7A, Kivezetések száma: 12, Működési magasság: 2500 méterig, Elhelyezés: a kapcsolószekrény első profilján, Darab/csomag: 8db


Értékelés: (0 szavazat) Szólj hozzá!Kosárba teszem ezt a terméket


 

75.900+ÁFA
jellemzői...
Vezérlő HY típusú kapacitás kondenzátorokhoz (16 kimenet), Névleges működési feszültség: 230/400V, Frekvencia: 45-65Hz, Szigetelési feszültség: 690V, Maximális feszültség terhelés: 6kV /perc, Mérési tartomány: 0-9999 kVA, Hibatartományok: -feszültség: +/- 1%, -áramerősség: +/- 1%, -kapacitás együttható: +/- 2%, Működési hőmérséklet: -10/+55°C, Páratartalom: 30-60%, Kijelző: digitális számlap (4 számmal), Érzékenység: 20mA, Kivezetés: 7A, Kivezetések száma: 16, Működési magasság: 2500 méterig, Elhelyezés: a kapcsolószekrény első profilján, Darab/csomag: 8db


Értékelés: (0 szavazat) Szólj hozzá!Kosárba teszem ezt a terméket 

 

Következő


228.031+ÁFA
143.665+ÁFA

Segíthetek neked?
Zoli vagyok, hívj most és minden kérdésedre választ adok ami a villamossági anyagok webáruháza kínálatában megtalálható munkanapokon 8.30-16h-ig...
 
+36.70.451.96.00
 
5 perc alatt rengeteget hasznos infót tudok neked adni, amelyek segítségével garantáltan, olyan alkatrészt tudsz választani, amely a Te igényeidre lesz szabva és nem lesz vele gondod soha.
Gyors kiszállítás
Ingyen szállítjuk ki a rendelésed, ha 50.000 Ft felett vásárolsz, alatta 1.600 Ft-ért futárral vagy  Pick Pack Pontokra, illetve ingyenesen veheted át üzletünkben is...
Tovább
Extra kedvezmények
Ha Te is extra kedvezményeket szeretnél, akkor három testreszabott módszerünk is van arra, hogy alkalmanként, vagy folyamatosan olcsón vásárolhass nálunk...
Tovább
Ajándékot kapsz
Kérdezés nélkül küldünk Neked ajándékot, ha most legalább két terméket vásárolsz! Kattints és tudj meg többet...
Tovább
Ütős garancia
Nem vált be a termék? Nem baj! Küldd vissza 15 napon belül és mi simán visszavesszük! Kattints és tudj meg többet...
Tovább
Kövess minket itt is...
Gyere és csatlakozz a Pauer-Land csapatához az alábbi közösségi oldalakon is...

Kérdezőfal


műszaki webáruház Elejéreműszaki webáruház Visszaműszaki webáruház Következőműszaki webáruház Végére

Kedves Zoltán!
Ila57v-12025ő tipusu AC/DC adaptert keresek. Kérem közölje kapható e Önöknél és mennyibe kerül.
natlusz@freemail.hu - ra kérem a választ.
Kedves Zoltán! Simontrade mélysugárzóhoz keresek előtét üveget. 2002 kettő körüli gyártáshoz, 185 mm átmérőjű. Előre is köszönöm válaszát!
Kedves Zoltán, szeretnék érdeklődni, hogy lenne e Hilti te6-C hajtókar?
EI 30-X6/7048/012 transzformátort keresek.
Pauer-Land 12:15: Kedves Vásárlóink,
A koronavírus 2. hulláma nem befolyásolja a Webáruházunk működését.A szükséges intészkedéseket betartva, a helyszíni árukiadás zavartalan.Munkanapokon 8.30-16h-ig.
Kedves Zoltán ! A koronavírus 2. hulláma mennyire befolyásolja az Önök üzletének működését - értem ez alatt: változott-e a nyitvatartási idő, illetve milyen intézkedéseket foganasított ? - értem ez alatt: van-e helyszíni árukiadás illetve kiszolgálás most az üzletben ?
Üdvözlöm!

Nem jól működik a webshop, ha kiválasztom a pick-pack pontot, a rendszer nem jegyzi meg, kézzel kell kitöltögetni utána a szállítás címet. Nincsen összegző, áttekintő oldal a rendelés véglegesítésekor, nem jó ez így... Hírtelen azt sem látom, hol lehetne regisztrálni az oldalon...Pedig cégnek vásárolnék... Az új típusú wago (átlátszó) nem rakható a kosárba... Sajnálom, pedig amúgy jó bolt lenne..
Kedves Lajos,
Kérem küldjön árajánlatot a pilomat termékekere az info@pauer-land.hu e-mail címre.
Köszönettel:
PAUERLAND
Kedves Zoltán ! Közterület felújításhoz kérek szépen árajánlatot Öntől 16 darab Pilomat energiaoszlopra.
Kérdésem elsősorban hogy milyen beltartalommal - értsd: milyen konfigurációjú szerelt berendezésekkel szállítható az ? Kérem szépen a várható szállítási határidőt is adja meg egyúttal ! üdvözlettel Lajos
, SEO- 6+ Google Yandex. . +380660012209 Viber, Telegram
műszaki webáruház Elejéreműszaki webáruház Visszaműszaki webáruház Következőműszaki webáruház Végére


Hozzászólások


10:32: Tisztelt Cég! Kérdésem, hogy a Skybox Fémszekrény 250 x 200 x 140 mm SKY195 termékük ...
Skybox Fémszekrény 250 x 200 x 140 mm SKY195
15:17: Üdv! Részletesebb technikai információ szeretnék kérni a termékről. Pl. 1 nyitó, vagy 1 záró ...
Eaton Terhelésleválasztó relé 15-32A 1 záróérintkező
21:34: T. Uram! Van egy Rábalux függesztékem, de sehogyan sem tudom kihúzva rögzíteni, nyilván valami alap ...
Rábalux 9923 Rolly függeszték rugós 1xE27 50cm bronz
17:35: Érdeklődöm, hogy 18m (C-Profilsín 41X21X2,5mm FS) profilsinnek mennyi hozzávetőlegesen a szállítási ...
Basor-elektro kft. Basor C-Profilsín 41X21X2,5mm FS 3M/Szál
11:50: Jo napot kivanok, Erdekelne egy Philips par38 150W infra izz. Posta pontra szallitssal megoldhat? ...
Philips PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12
09:03: Üdvözlöm Önöket, érdeklődnék a földelő acélszalag , az lágy acél ? Szánkó talpazatán leszedtem a ...
OBO Bettermann Földelő acélszalag 30x3mm laposvezeték

 

 
A műszaki elektronikai webáruház elérhetőségei:
Cégnév: PAUER-LAND Kft.
Székhely / Telephely: 1097 Budapest,
Gubacsi út 30. A épület, Földszint 002.

Képviselő: Pauer Zoltán
Adószám: 24747154-2-43
E-mail cím: info@pauer-land.hu
Telefon: 06 70 451-96-00

Előre leadott rendelések személyes átvétele előre
egyeztetett időpontban a webáruház telephelyén: 1097 Budapest, Gubacsi út 30. A épület, Földszint 002.

Telefonos ügyfélszolgálatunk az alábbi számon elérhető: +36 70 451-96-00, vagy az info@pauer-land.hu e-mail címen állunk rendelkezésedre.
Leveledre legkésőbb 24 órán belül válaszolunk.
Webáruház:

PAUER-LAND Villamossági anyagok webáruháza, az energiaelosztás kínálatában megtalálható a fi-relé, valamint a kismegszakító moduláris sorolható termékek a mágneskapcsoló, kontaktor nagy választékban. Az ipari automatizálás menüben a relé, érzékelő, végálláskapcsoló, és a működtető és jelzőkészülékek. Villanyszerelési anyagok a szerelési anyagok menüben vannak pl: gégecső, kábelcsatorna, a tömbszelence a Hensel fogyasztásmérő, Csatári Plast pvt fogyasztásmérő, és kültéri elosztószekrények és lakáselosztók, Tracon sorkapocs, érvéghüvely. A kábel, vezetékek külön csoportosítva találhatóak a hogy szerszámok kézíműszerek vagy a kapcsoló. A lámpatesteket és a fényforrásokat a világitástechnika menüben találjuk. Lakossági termékeket is forgalmazunk ilyen a dugvilla, hosszabbító, elosztó, villanyszerelési szerszámok. Megtalálható a Basor kábeltálca, Erico Caddy peremkapocs is. Minden forgalmazott márkához minden tartozékok kaphatók.

PAUER-LAND Villamossági anyagok webáruháza nagy választékban forgalmaz Gira kapcsolót, Schneider asfora kapcsoló és Legrand kapcsolót. A Schneider-Eletric, Eaton, Tracon-Eeletric ,Obo-Bettermann, Elmark, Finder, termékek választéka egyedülálló az Villamossági webáruház piacon.

Emellett PAUER-LAND Villamossági anyagok webáruháza segítséget nyújtunt ha gondot okoz a villanykapcsoló bekötése, vagy az alternatív kapcsoló bekötése, vagy megtalálni egy jó fi relé árát.

Legyél te is a partnerünk.

 

Nagykereskedelem:
Viszonteladó partnereket keresünk a következő városokban: Budapest Debrecen Szeged Miskolc Pécs Győr Nyíregyháza Kecskemét Székesfehérvár Szombathely Szolnok Tatabánya Kaposvár Érd Veszprém Békéscsaba Zalaegerszeg Sopron Eger Nagykanizsa Dunaújváros Hódmezővásárhely Dunakeszi Cegléd Baja Salgótarján Vác Gödöllő Ózd Szigetszentmiklós Szekszárd Gyöngyös Mosonmagyaróvár Pápa Gyula Hajdúböszörmény Esztergom Kiskunfélegyháza Budaörs Orosháza Ajka Kazincbarcika Szentes Kiskunhalas Jászberény Szentendre Komló Tata Nagykőrös Siófok Makó Gyál Hajdúszoboszló Törökszentmiklós Keszthely Vecsés Várpalota Hatvan Karcag Dunaharaszti
Kövess minket itt is:
Pauer Land kft.+PauerlandHu villamossági elektronikai webáruházPauerland villamossági elektronikai webáruház
Webáruház készítés

Webáruház készítés:

 webáruház készítés

  |  Marketing:

 Marketing


Téma: Meddőteljesítmény-szabályozó - műszaki webáruház